Zadzwoń do nas Napisz wiadomość

Rodo

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz w oparciu o art. 13 i art. 14  powyższego rozporządzenia przekazujemy wymagane rozporządzeniem informacje oraz informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/Panu przysługiwały określone niżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Rehabilitacji Ortopedyczno-Sportowej Qmedic Rehabilitacja Robert Stebel.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Qmedic Rehabilitacja Robert Stebel, prowadząca działalność pod adresem: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Żeromskiego 2, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6443412727, adres e-mail:

2. Dane osobowe będą przetwarzane w co najmniej jednym z następujących celów:

a. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba lub reprezentowana przez nią firma, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b

b. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa z zakresu rachunkowości, przepisów podatkowych oraz im pochodnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c.

c. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, polegającego na pozyskiwaniu nowych kontaktów do potencjalnych klientów komercyjnych w celu oferowania własnych produktów i usług, prowadzenia akcji marketingowych i reklamowych, ewentualnym ustaleniu roszczeń lub ochronie roszczeń lub obronie przed roszczeniami, itp.

d. do celów sprzedażowych i marketingowych realizowanych przez Administratora w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.

3. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane na jeden z wymienionych sposobów:

a. przez bezpośrednie podanie danych osobowych, wysyłki korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, wypełnienia odpowiedniego formularza na stronie internetowej administratora

b. z publicznie dostępnych źródeł i rejestrów takich jak: CEIDG, KRS, REGON, NIP, PKD, firmowe strony internetowe, ogłoszenia w sieci Internet, oficjalna firmowa linia informacyjna działająca pod podanymi w Internecie numerami telefonów

c. poprzez zakup komercyjnej bazy danych kontaktowych od podmiotów, które pisemnie poświadczyły i są w stanie wykazać posiadanie Pana/Pani zgody na przetwarzanie i przekazywanie danych firmom trzecim

4. W oparciu o specyfikę prowadzonej działalności Administratora ukierunkowanej na obsługę osób fizycznych, zbierane i przetwarzane będą kategorie danych obejmujące podstawowe dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, numery telefonów, adresy mailowe, adresy IP. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi niezbędne do wykonania i realizacji zawartej/planowanej do zawarcia z Panią/Panem umowy, takie jak: usługi księgowe, usługi kurierskie, usługi pocztowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych, dostawcy usług hostingowych, producenci i dostawcy oferowanych przez administratora produktów w zakresie niezbędnym do pozyskania tych produktów (np. licencjonowanie oprogramowania, rejestracja produktów, aktywacja pakietów serwisowych, i tym podobne), usługi prawne, analityczne i marketingowe, dochodzenie należności, rozliczanie umów, usługi bankowe w zakresie realizacji płatności, organom uprawnionym do otrzymywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez najdłuższy z następujących okresów czasowych:

a. przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości i przepisami podatkowymi,

b. przez okres najdalej 3 lat od ostatniego kontaktu,

c. przez okres eksploatacji rozwiązania objętego gwarancjami i podobnymi świadczeniami,

d. na czas trwania zawartej umowy,

e. przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora

f. okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony przez okres przedawnienia roszczeń

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679

10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu udzielenia odpowiedzi oraz przekazania  informacji lub w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez administratora jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi oraz przekazania informacji lub brak możliwości przygotowania, zawarcia i wykonania umowy.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane, a zautomatyzowane działanie będzie wykonywane jedynie przez systemy informatyczne obsługujące serwis internetowy administratora, system poczty elektronicznej oraz zautomatyzowany system fakturowania i windykacji.

12. Obowiązek informacyjny w odniesieniu do otrzymanych danych osobowych, zostanie przez administratora zrealizowany po pozyskaniu danych osobowych w terminie najpóźniej w ciągu jednego miesiąca lub przy pierwszej komunikacji realizowanej z osobą, której dane dotyczą.

13. Obowiązek informacyjny będzie realizowany w zależności od źródła pozyskania danych oraz dostępnego medium komunikacyjnego:

a. w przypadku otrzymania danych z formularza na stronie internetowej obowiązek będzie realizowany po wypełnieniu i wysłaniu formularza jako przekierowanie na link do niniejszego opracowania

b. w przypadku otrzymania danych w postaci wizytówki obowiązek będzie realizowany poprzez wysłanie korespondencji elektronicznej zawierającej link do niniejszego opracowania

c. po otrzymaniu tradycyjnej korespondencji obowiązek będzie realizowany poprzez wysłanie odpowiedzi na tą korespondencję albo w postaci tradycyjnej albo w postaci korespondencji elektronicznej zawierającej link do niniejszego opracowania

d. po otrzymaniu korespondencji elektronicznej obowiązek będzie realizowany poprzez wysłanie elektronicznej odpowiedzi na tą korespondencję zawierającą link do niniejszego opracowania

e. po otrzymaniu danych z publicznie dostępnych źródeł i rejestrów obowiązek będzie realizowany po wstępnym spotkaniu lub rozmowie poprzez wysłanie elektronicznej korespondencji zawierającą link do niniejszego opracowania

f. po otrzymaniu danych poprzez zakup komercyjnej bazy danych kontaktowych obowiązek będzie realizowany poprzez wysłanie korespondencji elektronicznej zawierającej link do niniejszego opracowania

14. W przypadku konieczności skasowania Pani/Pana danych, wszystkie zebrane dane osobowe zostaną usunięte z nośników oraz rejestrów lub anonimizowane jeżeli usunięcie danych naruszyłoby strukturę danych. W każdym przypadku postaramy się zrealizować Państwa żądania. Może się jednak okazać, że jest to technicznie lub organizacyjnie niemożliwe lub wiąże się z nadmiernym nakładem sił i środków – w takiej sytuacji poinformujemy Państwa o braku możliwości realizacji żądania i jego przyczynach.